Usluge

Obzirom na iskazane potrebe korisnika naših usluga opremljeni smo najsuvremenijim stedstvima tehničke zaštite.

U mogućnosti smo odgovoriti na sve zahtijeve naših korisnika koji su u skladu sa Zakon o radu zaštitarskih agencija, što smo do sada bezbroj puta dokazali na terenu. Možemo se pohvaliti da do sada nismo imali nikakvih problema sa inspekcijskim službama, ni sa službama FMUP-a koje su zadužene za provjeru ispravnosti rada agencija, što možete provjeriti u podacima Federalne inspekcije za kontrolu ispravnosti rada zaštitarskih agencija.

Svi uposlenici su educirani za poslove koje obavljaju, psihofizički su spremni, i posjeduju certifikat za obavljanje poslova zaštite, te su raspoređeni na poslovima i zadacima:

 • čuvarske usluge
 • prevoz i osiguranje prijevoza dragocjenosti
 • obezbjeđenje kulturno sportskih manifestacija
 • 24- satni monitoring dojavnog operativnog centra (DOC)
 • Dežurna intervencija 24 sata

Agencija posjeduje odobrenje izdato od strane FMUP-a za obavljanje poslova fizičke zaštite novčanih trezora, praćenje i osiguranje prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, zatim poslove zaštite pravnih lica u vlasništvu Federacije, kao i poslove pravnih lica koja proizvode, koriste ili skladište radioaktivne tvari, nuklearno gorivo i otpatke, te za ljude i čovjekov okoliš druge štetne tvari.Posjedujemo EN ISO 9001:2008 certifikat izdat od strane TUV Rheinland InterCert doo SER-11000 Beograd.

Naši zaštitari su opremljeni vatrenim naoružanjem na osnovu odobrenja FMUP-a, te sredstvima veze na osnovu dozvole RAK-a, i drugim materijalno tehničkim sredstvima neophodnim za izvršenje zadataka iz domena zaštite ljudi i imovine. Provedbom svoje politike i načina rada kao I rasporedom naših materijalno tehničkih sredstva na terenu, u mogučnosti smo našim sadašnjim, a I potencijalnim korisnicima,naše usluge pružati u bilo kojem dijelu BIH.

U mogućnosti smo da na zahtjev klijenta ponudimo usluge tehničkog obezbjeđenja, protuprovalnu i vatrodojavnu opremu, videonadzorni sistem, priključenje na dežurni centar, 24-satni nadzor i intervenciju.

Politika kvaliteta agencije za zaštitu ljudi i imovine COIN SECURITY d.o.o Vitez, usmjerena je prvenstveno na sticanje povjerenja komintenata kao i ostalih zainteresiranih strana (vlasnik, isporučilac, zaposleni, društvo), što se postiže ispunjenjem njihovih zahtjeva, potreba i očekivanja kroz osnovne principe politike kvaliteta.

coinmampa

1200 korisnika

na prostoru cijele Bosne i Hercegovine

Agencija “ Coin secutity “ d.o.o. trenutno na DOC-u ima priključenih oko 1200 korisnika naših usluga i srazmjerno tomu dovoljan broj uposlenika, koji su raspoređeni u dva sektora: sektor fizičke zaštite sektor i tehničke zaštite.

Obzirom na iskazane potrebe korisnika naših usluga opremljeni smo najsuvremenijim stedstvima tehničke zaštite. U mogućnosti smo odgovoriti na sve zahtijeve naših korisnika koji su u skladu sa Zakon o radu zaštitarskih agencija, što smo do sada bezbroj puta dokazali na terenu.

Sektor fizičke zaštite

Sektor tehničke zaštite

GPS praćenje vozila

 • 01-a.png
 • 02-a.jpg
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07-a.jpg
 • 08-a.jpg


certbagde11.png   bonitet.png

COIN security

Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Dojavni centar

+387 (0) 30 710 933

+387 (0) 63 041 993

COIN security 1998-2018 - sva prava pridržana

designer17.png